1.Podstawowym celem działalności Ośrodka Kultury jest organizowanie działalności kulturalnej
   Gminy Gogolin.

2. Ośrodek Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.
3. Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność, zgodną z potrzebami Gminy Gogolin.
4. Ośrodek Kultury promuje aktywne uczestnictwo w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości.
5. Zakres działalności Ośrodka Kultury obejmuje:
I) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców;
2)tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjnoruchowej
oraz zainteresowania sztuką;
3) prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej;
4) gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej;
5) inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we
współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury;
6)tworzenie warunków dla podtrzymania tradycji folklorystycznych, wtym rękodzieła ludowego
i artystycznego;
7) działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej;
Id: E3B51C15-4656-48DD-9646-68440AECOCRA_. Podnisanv Strana 1
8) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb
kulturalnych i społecznych mieszkańców;
9) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;
10) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę; kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego
współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego;
11) prowadzenie i nadzór nad Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie im. Jerzego Lipki, świetlicami
wiejskimi w Malni, Odrowążu, Choruli, Gogolinie-Strzebniowie, Zakrzowie, Kamieniu ŚL. Kamionku,
Górażdżach, Obrowcu, Centrum Aktywacji Wiejskiej w Choruli i Odrowążu oraz Centrum Informacji
Turystycznej w Gogolinie.
prowadzenie i nadzór nad funkcjonowaniem:
a) Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Gogolinie;
b) Zespołu Tanecznego Mażoretki w Gogolinie;
c) Zespołu Tanecznego HIP-HOP w Gogolinie;
d) Chóru Mieszanego w Gogolinie;
e) Zespołu Folklorystycznego z Kamienia Śląskiego;
f) Wędrującej Kapeli w Gogolinie;
g) Klubu Seniora;
h) Klubu Aktywnych Kobiet
13) wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz gminy, z zapewnieniem środków na ten cel;
14) inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców w tym organizacja
imprez kulturalnych o zasięgu gminnym;
15) organizowanie wszelkiego rodzaju kursów i szkoleń;
16) prowadzenie nieobozowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym wycieczek turystycznokrajoznawczych;
17) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w dziedzinie kultury i sztuki.
$ 7. Ośrodek Kultury, uwzględniając wymogi określone w odrębnych przepisach, może:
I) organizować spektakle, koncerty i odczyty;
2) prowadzić naukę języków obcych;
3) prowadzić impresariat artystyczny;
4) organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne;
5) prowadzić działalność wydawniczą;
6) świadczyć usługi fonograficzne, fotograficzne, filmowe, teatralne, plastyczne, oraz inne usługi z zakresu
kultury;
7) prowadzić wypożyczalnię sprzętu technicznego i innego oraz strojów;
8) organizować wyjazdy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe);
9) organizować wyjazdy na imprezy kulturalne — wystawy, koncerty, spektakle, zwiedzanie zabytków i inne;
10) prowadzić działalność gospodarczą w tym wynajem / dzierżawa składników majątku, z której dochód
przeznaczony będzie na działalność statutową;
11) organizować konkursy, warsztaty i szkolenia;
12) organizować kursy tańca;
13) organizować koncerty własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów;
14) sprzedawać bilety na imprezy własne;
15) prowadzić działalność marketingowych i konsultingowych w zakresie informacji, reklamy i innych usług;
16) organizować i inne usługi związane z działalnością statutową;

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 25 marzec 2024 11:44 Iwona Cimek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 marzec 2024 11:45 Iwona Cimek