O BIP

 

1.Podstawowym celem działalności Ośrodka Kultury jest organizowanie działalności kulturalnej
   Gminy Gogolin.

2. Ośrodek Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.
3. Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność, zgodną z potrzebami Gminy Gogolin.
4. Ośrodek Kultury promuje aktywne uczestnictwo w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości.
5. Zakres działalności Ośrodka Kultury obejmuje:
I) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców;
2)tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjnoruchowej
oraz zainteresowania sztuką;
3) prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej;
4) gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej;
5) inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we
współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury;
6)tworzenie warunków dla podtrzymania tradycji folklorystycznych, wtym rękodzieła ludowego
i artystycznego;
7) działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej;
Id: E3B51C15-4656-48DD-9646-68440AECOCRA_. Podnisanv Strana 1
8) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb
kulturalnych i społecznych mieszkańców;
9) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;
10) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę; kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego
współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego;
11) prowadzenie i nadzór nad Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie im. Jerzego Lipki, świetlicami
wiejskimi w Malni, Odrowążu, Choruli, Gogolinie-Strzebniowie, Zakrzowie, Kamieniu ŚL. Kamionku,
Górażdżach, Obrowcu, Centrum Aktywacji Wiejskiej w Choruli i Odrowążu oraz Centrum Informacji
Turystycznej w Gogolinie.
prowadzenie i nadzór nad funkcjonowaniem:
a) Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Gogolinie;
b) Zespołu Tanecznego Mażoretki w Gogolinie;
c) Zespołu Tanecznego HIP-HOP w Gogolinie;
d) Chóru Mieszanego w Gogolinie;
e) Zespołu Folklorystycznego z Kamienia Śląskiego;
f) Wędrującej Kapeli w Gogolinie;
g) Klubu Seniora;
h) Klubu Aktywnych Kobiet
13) wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz gminy, z zapewnieniem środków na ten cel;
14) inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców w tym organizacja
imprez kulturalnych o zasięgu gminnym;
15) organizowanie wszelkiego rodzaju kursów i szkoleń;
16) prowadzenie nieobozowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym wycieczek turystycznokrajoznawczych;
17) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w dziedzinie kultury i sztuki.
$ 7. Ośrodek Kultury, uwzględniając wymogi określone w odrębnych przepisach, może:
I) organizować spektakle, koncerty i odczyty;
2) prowadzić naukę języków obcych;
3) prowadzić impresariat artystyczny;
4) organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne;
5) prowadzić działalność wydawniczą;
6) świadczyć usługi fonograficzne, fotograficzne, filmowe, teatralne, plastyczne, oraz inne usługi z zakresu
kultury;
7) prowadzić wypożyczalnię sprzętu technicznego i innego oraz strojów;
8) organizować wyjazdy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe);
9) organizować wyjazdy na imprezy kulturalne — wystawy, koncerty, spektakle, zwiedzanie zabytków i inne;
10) prowadzić działalność gospodarczą w tym wynajem / dzierżawa składników majątku, z której dochód
przeznaczony będzie na działalność statutową;
11) organizować konkursy, warsztaty i szkolenia;
12) organizować kursy tańca;
13) organizować koncerty własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów;
14) sprzedawać bilety na imprezy własne;
15) prowadzić działalność marketingowych i konsultingowych w zakresie informacji, reklamy i innych usług;
16) organizować i inne usługi związane z działalnością statutową;

Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie reprezentowany przez Dyrektora.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest dr inż. Marek Adamaszek - Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona wykorzystuje pliki cookies, są one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
Poniżej przedstawiamy informacje o tym jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Czy używamy plików Cookies na naszej stronie internetowej?
Tak, używamy oraz zbieramy (w sposób automatyczny) informacje, które są w nich zawarte. Pliki Cookies są to pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej i przeznaczone są one do korzystania ze stron internetowych. Zawierają one nazwę strony internetowej, swój niepowtarzalny numer oraz czas przechowywania na urządzeniu (źródło: www.wikipedia.pl).

Wykorzystujemy pliki Cookies w celu dopasowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników (np. celem dopasowania ustawień wyświetleń strony do systemu operacyjnego na urządzeniu). Stosujemy dwa rodzaje tych plików – sesyjne (tymczasowe, przechowywane do momentu opuszczenia strony internetowej) oraz stałe (przechowywane na Twoim urządzeniu do czasu ich usunięcia przez Ciebie)

W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce internetowej, aby zablokować obsługę plików Cookies lub za każdym razem uzyskiwać informację o ich umieszczeniu na Twoim urządzeniu. Inne opcje są dostępne po wejściu do ustawień przeglądarki internetowej.
Pamiętaj, że większość przeglądarek ma domyślnie ustawioną opcję automatycznego zapisu plików Cookies. Pliki Cookies nie zostają nigdzie indziej przekazane.

Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie, zwany dalej „Ośrodkiem Kultury”, jest samorządową instytucją
kultury, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.
Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie działa na  podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 i art.41 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz.40i1572) oraz art. 13ust. 1i2 ustawy zdnia 25 paździemika 1991r. 0 organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z2020r. poz. 194, z 2019r. poz.2020) 
Ośrodek Kultury podlega wpisowi do rejestru gminnych instytucji kultury prowadzonego przez Gminę
Gogolin.
Siedzibą Ośrodka Kultury jest Gogolin.
Terenem działania Ośrodka Kultury jest obszar Gminy Gogolin.
Ośrodek Kultury może również prowadzić działalność na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.
Organizatorem Ośrodka Kultury w rozumieniu ustawy zdnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, zwanej dalej ustawą, jest
Gmina Gogolin.
Nadzór nad działalnością Ośrodka Kultury sprawują organy Gminy Gogolin.

Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).

Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Wzór wniosku proponowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w załączniku.