Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie, zwany dalej „Ośrodkiem Kultury”, jest samorządową instytucją
kultury, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.
Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie działa na  podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 i art.41 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz.40i1572) oraz art. 13ust. 1i2 ustawy zdnia 25 paździemika 1991r. 0 organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z2020r. poz. 194, z 2019r. poz.2020) 
Ośrodek Kultury podlega wpisowi do rejestru gminnych instytucji kultury prowadzonego przez Gminę
Gogolin.
Siedzibą Ośrodka Kultury jest Gogolin.
Terenem działania Ośrodka Kultury jest obszar Gminy Gogolin.
Ośrodek Kultury może również prowadzić działalność na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.
Organizatorem Ośrodka Kultury w rozumieniu ustawy zdnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, zwanej dalej ustawą, jest
Gmina Gogolin.
Nadzór nad działalnością Ośrodka Kultury sprawują organy Gminy Gogolin.

TytułTypRozmiarDodany przez
Statut GOK Gogolinpdf288.65 KBIwona Cimek
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25 marzec 2024 11:02 Iwona Cimek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 marzec 2024 12:01 Iwona Cimek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 marzec 2024 12:01 Iwona Cimek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 marzec 2024 12:07 Iwona Cimek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 marzec 2024 12:08 Iwona Cimek