Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup fortepianu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup fortepianu w ramach zadania pn. Odkrywanie piękna dźwięków zakup fortepianu do Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie"

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami, zwanej dalej „ustawą", informuję, że w przedmiotowym postępowaniu ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca: M. Ostrowski Spółka jawna al. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław, który uzyskał 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu; oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu; Wykonawca złożył ofertę z najniższą ceną i zgodnie z jedynym kryterium oceny ofert - ceną, jego oferta uzyskała maksymalna liczbę 100 pkt.

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu ofertę ponadto złożył Wykonawca: Ragtime Spółka jawna ul. 1 Maja 19, 45-068 Opole, który uzyskał 97,46 pkt.

Zawiadomienie do pobrania (PDF)

 

Poprawiono: poniedziałek, 14, kwiecień 2014 11:21

Przetarg na zakup fortepianu

Przetarg na zakup fortepianu w ramach zadania: „Odkrywanie piękna dźwięków - zakup fortepianu do Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie"

Zakup fortepianu w ramach zadania: Odkrywanie piękna dźwięków zakup fortepianu do Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie Numer ogłoszenia: 106332 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy.

Pliki do pobrania (PDF):

 Wyjaśnienie do treści SIWZ z dnia 01.04.2014 (PDF)

Poprawiono: wtorek, 01, kwiecień 2014 18:18

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami, zwanej dalej „ustawą", informuję, że w przedmiotowym postępowaniu ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca: Energomedia Sp. z o.o. ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia, która uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu; oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu; Wykonawca złożył ofertę z najniższą ceną i zgodnie z jedynym kryterium oceny ofert - ceną, jego oferta uzyskała maksymalna liczbę 100 pkt.

Pełna informacja do pobrania (PDF)

Poprawiono: poniedziałek, 17, marzec 2014 14:51

Przetarg na zakup energii elektrycznej

Gogolin: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie i podległych świetlic
Numer ogłoszenia: 63860 - 2014; data zamieszczenia: 24.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie , Plac Dworcowy 5, 47-320 Gogolin, woj. opolskie, tel. 77 554 50 21, faks 77 554 50 21.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna gminy.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie i podległych świetlic.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu-Zakup energii elektrycznej. (PDF)
2. SIWZ (PDF)
3. Zalacznik nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy (PDF)
4. Zalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie z art. 22_ustawy (PDF)
5. Zalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie z art. 24_ustawy (PDF)
6. Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF)
7. Zalacznik nr 5 do SIWZ- Wykaz punktów poboru energii (PDF)
8. Zalacznik nr 6 do SIWZ- wzór umowy (PDF)
9. Zmiana treści SIWZ z dnia 3.03.2014 (PDF)
10. Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy (PDF)

Poprawiono: poniedziałek, 03, marzec 2014 12:34

Ogłoszenie o wyborze oferty

Wyniki konkursu na najem pomieszczeń w Gminnym Centrum Kultury im. Jerzego Lipki w Gogolinie pod działalność gastronomiczną (kawiarenka).

Wyniki konkursu (PDF)

Poprawiono: wtorek, 28, styczeń 2014 17:25

Więcej artykułów…

BIP.GOV.PL

logo_bip

www.bip.gov.pl

epuap

Statystyki

Odsłon artykułów:
40749