Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GOGOLINIE

CZĘŚĆ I

 

Podstawy prawno – organizacyjne

§ 1

Podstawy działania

Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie zwany dalej GOK działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U.z 1997 r. Nr.110 poz.721 i Nr.141 poz.943, Dz.U z 1998 r. Nr.106 poz.668, Dz.U z 1999 r. Nr.101 poz.1178, Dz.U z 2000 r. Nr.12 poz.136, Dz.U 2001 r. Nr.13 poz.123, Dz.U 2002 r. Nr 41 poz.364/

2. Aktu o utworzeniu Gminnego Ośrodka Kultury – uchwałą nr XXXVI/215/2008 Rady Miejskiej w Gogolinie z 6 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury

3. Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie.

§ 2

Podstawowe zasady organizacyjne

1. Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego w Gogolinie pod poz. Nr 2

2. Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie utrzymuje się z dotacji Urzędu Gminy w Gogolinie oraz wypracowanych dochodów własnych.

3. Gminny Ośrodek Kultury posiada numer statystyczny REGON.

4. Siedziba GOK mieści się w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej 6.

5. Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie jest instytucją kultury działającą na zasadach przewidzianych ustawą przewidzianą ustawą z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. zm..

 

CZĘŚĆ II

Organizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie

 

§ 3

Cel i przedmiot działania

1. Celem nadrzędnym GOK jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego odbioru i tworzenia dóbr kultury.

2. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę – szczególnie dzieci i młodzież.

3. Organizacja zespołowego uczestnictwa w kulturze.

4. Propagowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej.

5. Stworzenie warunków do kultywowania tradycji i sztuki ludowej ze szczególnym uwzględnieniem folkloru lokalnego.

6. Ochrona i przekazywanie dorobku polskiej kultury narodowej.

7. Inspirowanie i opieka nad działalnością klubów oraz zespołów folklorystycznych, muzycznych, tanecznych i teatralnych, w tym m.in.:

· Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Gogolinie,

· Zespół Mażoretek,

· Dziecięcego Zespołu Wokalno-Muzycznego „AKSAMITKI" w Malni,

· Chóru Mieszanego w Gogolinie,

· Zespołu Folklorystycznego z Kamienia Śląskiego,

· Klubu Seniora.

 

§ 4

Struktura organizacyjna

Zgodnie z nadanym statutem GOK swoją działalnością obejmuje:

1. Świetlicę Młodzieżową w Odrowążu

2. Świetlicę Młodzieżową w Malni

3. Świetlicę Młodzieżową w Zakrzowie

4. Świetlicę Młodzieżową w Kamionku

5. Świetlicę Młodzieżową w Gogolinie – Strzebniowie

6. Świetlicę Młodzieżową w Choruli

7. Świetlicę Młodzieżową w Kamieniu Śląskim

zwane dalej „placówkami GOK".

 

§ 5

W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzą:

1. Dyrektor GOK.

2. Główny księgowy.

3. Specjalista ds. kadr i płac.

4. Referenci – pracownicy świetlicowi.

 

§ 6

1. Pracowników GOK zatrudnia Dyrektor.

2. W poszczególnych placówkach dopuszcza się wydzielenie samodzielnych stanowisk pracy.

3. Tworzenie nowych komórek organizacyjnych lub likwidacja istniejących struktur odbywa się w trybie przewidzianych dla nadania statutu i Regulaminu Organizacyjnego.

 

§ 7

System zarządzania i kierowania

1. Na czele, GOK stoi Dyrektor, który zarządza i reprezentuje instytucję na zewnątrz, oraz dokonuje w jej imieniu czynności prawnych.

Dyrektor odpowiedzialny jest za całokształt działalności GOK.

2. Dyrektor zarządza GOK - iem w ramach posiadanych uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Samodzielne stanowiska pracy bezpośrednio podlegają Dyrektorowi GOK.

4. Pracownicy kontaktują się ze swoimi bezpośrednimi przełożonymi i podwładnymi. Kontakty pracowników następują z zachowaniem drogi służbowej.

Kierownicy działów kierują powierzonymi im zakresami prac i są odpowiedzialni za całokształt swojej pracy przed bezpośrednim zwierzchnikiem – Dyrektorem.

 

§ 8

W razie czasowej nieobecności pracownika na stanowisku zastępuje go pracownik wyznaczony przez Dyrektora GOK. W przypadku długotrwałej nieobecności wyznaczenie i przyjęcie zastępstwa odbywa się droga pisemną.

 

§ 9

Czynności kontrolne

1. Czynności kontrolnych dokonuje każdy pracownik w zakresie swoich obowiązków:

- dyrektor,

- główny księgowy,

- pracownicy na stanowiskach kierowniczych

- inni zobowiązani do wykonywania kontroli.

2. W razie ujawnienia nieprawidłowości w toku kontroli, osoba odpowiedzialna za kontrolę danego odcinka pracy jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić bezpośredniego przełożonego oraz przedsięwziąć niezbędne kroki zmierzające do usunięcia tych nieprawidłowości.

 

CZĘŚĆ III

 

Prawa, kompetencje, obowiązki, odpowiedzialność

1. Dyrektor

- działa w oparciu o statut GOK i zakres czynności,

- wykonuje zadania przy pomocy głównego księgowego, kierowników placówek, samodzielnych stanowisk,

- ponosi odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie instytucji.

2. Główny księgowy:

- prowadzi rachunkowość GOK zgodnie z przepisami obowiązującymi

w instytucjach kultury,

- sprawuje wewnętrzną kontrolę w zakresie prawidłowości dokumentacji stanowiącej podstawę przyjęcia lub wydatkowania środków pieniężnych,

- prowadzi bieżącą kontrolę obiegu dokumentów księgowych obejmujących badanie legalności, rzetelności i prawidłowości wszystkich dokumentów obrotu środkami pieniężnymi i rzeczowymi składnikami majątkowymi,

jak też badanie rzetelności i prawidłowości przeprowadzonych inwentaryzacji.

4. Kierownicy:

- koordynują pracę poszczególnych stanowisk pracy w placówkach

i współdziałają z innymi działami w zakresie realizacji ustalonych zadań,

- opracowują programy i plany zadań dla swoich placówek,

- odpowiadają przed dyrektorem za ich realizacje,

- kształtują prawidłowe postawy pracowników i stosunki międzyludzkie.

5. Pracownicy:

- obowiązani są do prawidłowego i terminowego realizowania nałożonych

na nich obowiązków, za ich realizację odpowiadają przed bezpośrednim

przełożonym,

- ponoszą odpowiedzialność za powierzone im mienie,

- obowiązani są również do przestrzegania Regulaminu Pracy, tajemnicy służbowej, przepisów bhp i zasad p.poż,

- wykazywania odpowiedniej postawy moralnej i społecznej oraz dbania

o utrzymane dobrej atmosfery w pracy i stosunków międzyludzkich.

 

CZĘŚĆ IV

 

Współpraca instytucji z jednostkami zewnętrznymi.

1. Współpraca z jednostkami zewnętrznymi odbywa się na podstawie ustaleń dokonywanych przez GOK z tymi jednostkami.

2. Przedstawicielem GOK wobec środków masowego przekazu jest Dyrektor

oraz wyznaczeni przez niego pracownicy.

 

CZĘŚĆ V

 

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory i niejasności wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Dyrektor GOK.

2. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie w ciągu 14 dni od podania go do publicznej wiadomości pracownikom w sposób zwyczajowo przyjęty w GOK.

.

Poprawiono: wtorek, 22, październik 2013 08:44

BIP.GOV.PL

logo_bip

www.bip.gov.pl

epuap

Statystyki

Odsłon artykułów:
40737